برای خرید کالای مورد نظرتان در صورتی که امکان پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد می توانید مبلغ گوشی را کارت به کارت کنید.

IMG_20160720_143812

شماره کارت بانک ملت
۶۱۰۴۳۳۷۲۳۴۱۶۸۹۱۰

 به نام عبدالله ردایی